2. díl antického cyklu
Metalová opera Milana Steigerwalda a Pavly Forest o sourozenecké rivalitě a závisti, která přeroste ve velké válečné tažení podle antických tragédií Sofokla a Aischyla.
Premiéra 18. 04. 2013 v RockOpeře Praha.

Koupit vstupenky
Termíny představení
Merchandising
Děj opery
7 proti Thébám je metalová opera o lásce, zradě, touze po bohatství a moci. První polovina představení vychází ze Sofoklova "Oidipa na Kolónu" (přemýšlivé, filozofické dílo), druhá polovina je inspirována Aischylovým dílem "Sedm proti Thébám" (oslava hrdinů, akce).
Oidipus na Kolónu (1. dějství)
Člověk mezi vinou a vykoupením.
 
Po odchodu Oidipa z Théb ho doprovázely jeho dcery na cestě do míst, kde nalezne smír. Došli na posvátné místo, kde nikdo nesmí přebývat. Oidipus zde odpočíval a starci mu přišli říct, že je to svaté místo. Když zjistili, kdo to je, litovali ho. Oidipus je poprosil, aby nechali poslat pro svého vládce. Po zemi se rychle rozneslo, že se zde Oidipus nachází a prosí si zavolat vladaře. Když se to doneslo k Théseovi, athénskému králi, neváhal a vydal se k Oidipovi. Starci mezitím prozradili Oidipovi modlitby, které musí pronést na tomto posvátném místě, aby zde mohl zůstat. Oidipus, starý, vyčerpaný a slepý stařec, svěřuje Théseovi své proroctví. Ze země byl vyhnán svojí rodinou a jen jeho dcery zůstaly s ním v bídě, nyní Kreon bude se ho snažit do města dostat zpět, neboť mu to bude ku prospěchu. A poté i jeho synové budou se ho snažit přimět na svou stranu v boji o trůn.
Oidipus prosí Thésea, aby ho bránil a nenechal ho odvést z této země a nechal ho zde umřít, slibuje, že se jemu a celé jeho zemi dobře odvděčí. Vladař se mu zaručil svým slovem. Jak Oidipus řekl, stalo se. Přišel nejdříve jeho švagr Kreon a zprvu vlídnými slovy, poté násilím, snaží se ho přemluvit, aby se s ním vrátil do své rodné vlasti, odkud byl vyhnán. Kreon unáší Oidipovy dcery, Théseus dal Oidipovi své slovo a přivádí je zpět. Oidipus mu děkuje. Poté přichází k Oidipovi jeho prvorozený syn Polyneikés a prosí otce, aby se k němu přiklonil, neboť on má právo na trůn jakožto prvorozený. Oidipus ho však zavrhl, jelikož mu nepomohl a nebyl s ním, když byl vyhnán, a proklel ho. Jeho osudem je zemřít v boji s bratrem, který umře též. Antigona se snaží bratra přemluvit, aby se vyhnul osudu a nebojoval, ale ten přijímá osud a vrhá se vstříc smrti.
Nedlouho potom si Oidipus nechává zavolat Thésea, neboť poznal, že přichází jeho čas. Pověděl, že si sám najde místo smrti a nikdo nesmí jít s ním a vědět, kde je, kromě Thésea. Toto místo musí být uchráněno před vpády vojsk a utajeno před všemi, aby zemi nikdy nepotkala žádná pohroma. Oidipus se rozloučil se svými dcerami a potom jim poručil odejít. Théseus slíbil, že se postará o ně a o jejich blaho. Potom se ozval hlas, to Bůh si volal k sobě Oidipa, otevřela se země a Oidipus zmizel. Dcery jeho truchlily a chtěly vidět, kde jest jeho hrob, Théseus jim ale tuto prosbu upřel, neboť to slíbil starci, avšak plní jejich přání a pomůže jim zastavit boj jejich bratří.
 
Jen bohům dáno je, žže nezmírají nikdy, ani nestárnou,
všše ostatní vššak maří Čas, jenž vládne vššem.
I zemská síla hyne, hyne tělesná, i věrnost zmírá, pučí bujně nevěra;
tak také svorný duch ni mezi přáteli vžždy nevládne, ni ve dvou městech sousedních,
vžždyť jedněm teď a druhým zase později se přízeň mění v odpor a zas v přátelství.
Sedm proti Thébám (2. dějství)
Válečné tažení proti Thébám.
 
Po odchodu Oidipa doššlo ke sporům o trůn. S pomocí strýce Kreonta oba bratři doššli k dohodě, že se o vládu rozdělí tak, žže každý bude vládnout jeden rok a poté vládu předá. První usedl na trůn Eteoklés. Kdyžž vššak rok končil, odmítl bratrovi vládu předat a nakonec jej vyhnal z Théb.
Polyneikés naššel útočiště i porozumění v Argu, kde byl vlídně přijat králem Adrástem. Ve stejné době naššel azyl v Argu také Týdeus, syn kalydónského krále Oinea. Týdeus byl z Kalydónu vyhnán, protožže zavražždil své bratrance. Týdeus byl znám jako divoký, krutý a nelítostný bojovník. Přiššel o možžnost usednout na trůn po svém otci a hledal spojence, který by mu pomohl k návratu do Kalydónu.
Adrástos je oba přijal a také oběma přislíbil pomoc při znovuzískání jejich postavení. Věšštba Adrástovi doporučila, aby „zapřáhl do svého dvoukolého vozu kance a lva, co se perou v jeho domě“. Nevěděl si s tím rady, ale brzy pochopil: kalydónský Týdeus měl ve znaku kance, thébský Polyneikés lva. Tak se stali žženichy v Argu: Týdeus dostal Adrástovu dceru Déipylé a Polyneikés Argeiu.
Začala se organizovat armáda a bylo rozhodnuto vyrazit jako první proti Thébám, které byly blížže. Město bylo obehnáno pevnými hradbami, v nich sedm velkých bran. Proti nim vytáhlo sedm velitelů se svými vojsky. Předpovědi úspěchu nebyly valné, jeden z účastníků, věšštec Amfiaráos, dokonce věděl, žže vššichni kromě Adrásta při dobývání Théb padnou. Proto se nechtěl výpravy zúčastnit, ale Polyneikés nabídl jeho manžželce Erifýlé vzácný náhrdelník, po pramáti rodu Harmonii, a to nakonec zlomilo Amfiaráův odpor. Do války se vypravil, ale předtím ješště poručil svým synům, aby zabili svou matku v případě, žže se Amfiaráos nevrátí žživý. Prý to splnil Alkmaión, syn který bojoval v druhé válce s Epigony. Tažžení mělo podporu bohů, ale také jejich výhrady a varování. Přízeň vššak netrvala dlouho a bohové opustili zpupné a vychloubačné bojovníky a nechali je na pospas smrti.
Thébané vššechny přípravy na válku pečlivě sledovali a byli připraveni k obraně města. Kdyžž vojsko přitáhlo, útočníci viděli, žže město jen tak nedobudou. Adrástos obránce vylákal ven z hradeb a tam jim způsobil citelné ztráty. Nato se Thébané opět stáhli za brány a tam vytrvali.

Adrástos své vojsko rozdělil, kažždý ze sedmi vůdců měl zaútočit na jednu z bran. Boj se vššak pro útočníky nevyvíjel dobře. První v boji zahynul Kapaneus, po něm Parthenopaios, Týdeus i Hippomedón... Válku měli rozhodnout thébšští bratři, v souboji vššak zahynuli oba.
Thébané pod vedením Kreonta vyrazili do útoku a zahnali argejské na útěk. Amfiaráios prchal ve svém voze, pronásledovatelé užž ho málem dostali svými oštěpy, kdyžž zasáhl Zeus, udeřil do země bleskem, a Amfiaráos zmizel pod zemí, kde prý dále vládl „žživý mezi mrtvými“. Žživý se z bojů dostal jenom král Adrástos, který vyskočil na svého okřídleného koně Ariona a zmizel.
 
Tak neslavně skončila výprava proti Thébám, tragická a zbytečná. Válečná řežž byla jenom kulisou pro bratrovražžedný boj, končící smrtí obou.
 
Navazuje poslední díl antického cyklu, rocková opera Antigona.
Chcete se orientovat v ději?
Jen v programu najdete popis jednotlivých scén!
Opera nepatří mezi žánry, které dokáží vyprávět děj popisně. Vše se odehrává v hudbě a textech. Lyrické vyjádření děje je spojeno s použitím řady básnických prostředků. V programu najdete podrobný popis každé scény - stane se užitečným průvodcem během představení a přispěje k ještě lepšímu zážitku.
Koupit poukázku na program za 60 Kč
Koupit v e-shopu

Tvůrčí tým

Hudba: Milan Steigerwald    Libreto: Pavla Forest    Režie: Roman Štolpa    Choreografie: Zuzana Dovalová    Bojové choreografie: Petr Stehlík    Kostýmy: Lucie Konopíková    Scénografie: Pavla Forest    Projekce: Linda Fait    Grafika: Michaela Fišerová    Lighting desing, světelná režie: Vladimír Neubauer    Zvuková režie: Ondřej Martínek    Masky, líčení: Hana Poršová    Asistent režie: Eva Petrášková    Jevištní technika, rekvizitář: Jana Eichlerová    Garderoba: Adriana Pítrová   Media relations: Tomáš Kopečný    Inspicient: Luboš Vayhel

Obsazení

Znak "/" označuje dvojroli (První postava / Druhá postava).
Polyneikés (antihrdina): Jan Toužimský
Oidipus (otec Polyneika a Eteokla) / Apollón (bůh Slunce): Kamil Střihavka
Amfiaráos (věštec a bojovník): Jiří Zonyga
Kreon (vládce Théb): Viktor Dyk
Erifýlé (žena Amfiaráa): Pavla Forest
Théseus / Morfeus (athénský král / thébský věštec): Josef Šutara
Antigona (dcera a průvodkyně Oidipa): Žántí
Isména (dcera a průvodkyně Oidipa): Daniela Langerová
Moira Klóthó (bohyně osudu předoucí): Michaela Gemrotová
Moira Atropos (bohyně osudu neodvratná): Miroslava Časarová
Hádés (bůh Podsvětí): Petr Opava
Eteoklés (bratr Polyneika): Jiří Valeš
Matěj (opožděný divák): Matěj Kohout
Zuzana (opožděný divák): Zuzana Dovalová
Peró (královna z Arga): Helena Kubelková
Athéna (bohyně vítězství): Aneta Aberlová
Týdeus (krutý švagr Polyneikův): Petr Semerád
Heró (Pýthijská věštkyně) / thébanka: Andrea Šebek Procházková
Uvedené obsazení je orientační a bez záruky. Pořadatel si vyhrazuje právo obsazení ze zdravotních či jiných obdobně závažných důvodů kdykoliv změnit.
posel Smrti: Natálie Lenka Ryšavá
Adrástos (král Argu) / théban: Petr Stehlík
Áloeoyci (dcera Erifýlé) / thébanka / vestálka: Žofie Dařbujánová
Argeia (žena Polyneikova) / thébanka: Adéla Kubelková
Déipyla (žena Týdeova): Marie Steigerwaldová
Kapaneus (bojovník) / athénský veršotepec: Jiří Švec
Parthenopaios (bojovník) / muž z Argu / théban: Lukáš Jindra
Hypomedón (bojovník) / mladý Polyneikés: Jakub Štolpa
Tityos (bojovník) / mladý Eteoklés: Matěj Štolpa
thébanka / žena z Argu / vestálka: Adriana Pítrová
thébanka / vestálka: Jana Jiroušková
thébanka / žena z Argu / vestálka: Rewoten Dee
thébanka / vestálka: Šáren Makovcová
dospívající Polyneikes: Pavel Nyč
dospívající Eteokles: Daniel Fajmon / Petr Lochschmidt
  tanečnice: Lenka Krenková

Fotogalerie

 1. Title 1
 2. Title 2
 3. Title 3
 4. Title 4
 5. Title 5
 6. Title 6
 7. Title 7
 8. Title 8
 9. Title 9
 10. Title 10
 11. Title 11
 12. Title 12
 13. Title 13
 14. Title 14
 15. Title 15
 16. Title 16
 17. Title 17
 18. Title 18
 19. Title 19
 20. Title 20
 21. Title 21
 22. Title 22
 23. Title 23
 24. Title 24
 25. Title 25
 26. Title 26
 27. Title 27
 28. Title 28
 29. Title 29
 30. Title 30
 31. Title 31
 32. Title 32
 33. Title 33
 34. Title 34
 35. Title 35
 36. Title 36
 37. Title 37
 38. Title 38
 39. Title 39
Foto: Hana Brožková, Petr Tibi, Matěj Honskus
Video
 1. Prokletí (videoklip, 2014)
  Kamil Střihavka
 2. Chci tě svést (videoklip, 2013)
  Jan Toužimský, Pavla Forest
 3. Právo vládnout (live videoklip, 2013)
  Jan Toužimský, Jiří Valeš
 4. Dobré ráno s ČT (duben 2013)
  premiéra 7 proti Thébám
 5. VIP zprávy (duben 2013)
  premiéra 7 proti Thébám
 6. VIP zprávy (prosinec 2012)
  koncertní premiéra 7 proti Thébám
 7. Hudební ukázky